ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webovou stránku DOGHOPE včetně jakékoli mobilní aplikace, kterou můžeme nabídnout, vlastní a provozuje organizace:

Unie Práv Zvířat z.s.

Adresa: Srbce 39, Luže u Chrudimi

Uvědomujeme si důležitost ochrany soukromí jakýchkoli informací schopných identifikovat jednotlivce (osobní informace).

Návštěvou webové stránky, poskytnutím informací  nebo jiným používáním webové stránky souhlasíte a přijímáte podmínky naší politiky, jak je uvedeno níže a které můžeme čas od času změnit (Zásady ochrany osobních údajů), jakož i jakékoli další podmínky. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví základ, na kterém shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a uchováváme osobní údaje, které nám  můžete poskytnout, včetně osobních údajů poskytovaných prostřednictvím webové stránky nebo na ní.

Používáme cookies, abychom vám poskytli lepší zážitek. To nám umožňuje spravovat vaše prohlížení na našich webových stránkách. Pokud  je nám známo, tyto neosobní informace související s demografickými, behaviorálními a uživatelskými údaji nelze vysledovat k jednotlivci a analyzují se na definování skupin a uživatelů na základě faktorů, jako jsou geografie, pohlaví, věk, zájmy. Tyto segmenty používají online
marketéři a inzerenti k poskytování relevantních a specifických marketingových zpráv a obsahu online uživatelům.

Tam, kde je jakékoli zveřejnění nezbytné k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje předloženy, mohou být osobní údaje zveřejněny v konkrétních situacích. Když máme důvod domnívat se, že je to potřebné k identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti komukoli, kdo může poškozovat nebo zasahovat (úmyslně či neúmyslně) do našich práv nebo práv uživatelů nebo kohokoli jiného, komu by taková  činnost mohla způsobit újmu. Osobní údaje můžeme zveřejnit i tehdy, když to od nás vyžadují zákony, předpisy nebo jiné povinnosti.

Vaše údaje jsou chráněny v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, ale v případě potřeby mohou být poskytnuty třetím stranám.

Osobní údaje budeme uchovávat v interních databázích a databázích nebo datových službách třetích stran. Učiníme přiměřené kroky ke zničení nebo trvalé deidentifikaci osobních údajů, které již nejsou potřebné.

Snažíme se činit přiměřené kroky k ochraně a zachování bezpečnosti, integrity a soukromí osobních údajů, které nám byly předloženy, a zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k nim. Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní opatření.

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli osobních údajích, které uchováváme. Neneseme však žádnou odpovědnost za události vyplývající z neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.